François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1782-7-18

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1782-7-18
FINA IDUnique ID of the page  8741
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 75
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . July 18, 1782
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Hubert Goltzius, Isaac Beauregard, Jan van Deyl, Adelheid Amalia von Schmettau
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/124, p. 168-1691
KeywordNumismatic Keywords  Coin Price , Book Price , Roman , Pompey , Greek , Tenedos , Alexander The Great, Duplicates , Library
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 18 juillet 1782 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en hoog-geestimeerde Vriend, Na Uwe dank gezegt te hebben voor haare vriendelijke receptie tot Amsteldam en voor de betaaling van den Heere Van Deijl, zo gaat hier nevens in voldaening volgens ordre eene quitantie van den Hr. Beauregard ter somma van f 102-16- voor Uwe reeckening aan dien Heere op heden betaalt. Ik heb ter zijner tijt wel ontfangen de Goltzius en het penninkje van Pompeus, welk laatste ik terstont uit Uwe naam aan de Prinses van Galitzin hebbe ter handen gestelt. Haare Hooghijt heeft mij gelast Uwe daar voor als mede voor de Alexander van Tenedos en het gezigt van Uwe uitstekende collectie nogmaals hartelijk dank te zeggen en verzekert Uwe neffens den Heer Grave van Furstenberg van haare agting, dankbaarhijt en vriendschap. Indien Uwe eenige antique medailles van welk soort het ook zij dubbeld mogte hebben, kan ik Uwe verzeekeren dat dezelven nimmer beeter kunnen worden besteed dan aan gemelde Princes en Uwe kan zig voor het overige van onze erkentenis verzekert houden. Voor het ovrige vleit de Princes zig van de voldaening Uwer belofte aan haar gedaan. Ik heb haar een gantsche bibliotheek van numismatische boeken mede gegeeven en zal niets spaaren om in haar en haare kinderen de sterke natuurlijke drift voor onze liefhebberij aan te kweeken, zo veel mij doenlijk zal zijn. Na Uwe retour van Brussel zal ik een dag te Amsteldam alleenlijk ten Uwent doorbrengen zonder eenig ander mensch te gaan zien. Intusschen verzoeke van den ontfangst dezer door een lettertje verwittigt te worden en hebbe de eer met alle agting te zijn, wel eedle Heer en Vriend, Uwes gehoorzaemste. Hemsterhuis » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 75; Sluis 2017, lettre 12/124, p. 168-169).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen