The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1768-11-27

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1768-11-27
FINA IDUnique ID of the page  8710
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 44
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . November 27, 1768
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Gisbert Cuper, Arnout Vosmaer
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/41, p. 54-551
KeywordNumismatic Keywords  greek, lysimachus, seleucids, eupator, correspondence, mithridates, coin die, metal composition, horns, die engraver, pontus
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 27 novembre 1768 (de Den Haag) : «Wel eedle Heer en Vriend. Hebbe Uwe missive benevens den Eupator en Lysimachus wel ontfangen te zijner tijt, en ik zoude niet hebben nagelaten Uwe te schrijven en teffens dank te zeggen voor haare moeite met opzigt tot het boekje van Commines, bij aldien niet eenige onpasselijkhijt mij hadde verhindert, en bij aldien ik niet van week tot week een kort reisje naar Amsteldam hadde gedagt te bepalen. De reden dat deeze onverzelt is van de brieven van Cuper en het ovrige is dat ik nog hoop binnen twee à drie weeken twee dagen tot Amsteldam te zijn, waar van ik hoop dat Uwe mij een zal gelieven te gunnen om de rijkste penning kasse van Europa zorgvuldig te doorzien. Ik zal een dag of twee voor mijn overkomst de vrijhijt nemen Uwe bij missive oorlof en tijt te vragen. Ik heb aan Vosmaer de kopre Lysimachus vertoont dog evenwel is Z.E. met zijn goude gelukkiglijk te vreden. De stempel is anders, echter is de goude niet echt. In goude penningen behaagt mij niets minder dan eene tetradrachmale stempel te zien op een geringer gewigt metaal als 4 drachmen. Dit was voorzeker bij de ouden niet gebruikelijk in het goud, zelfs niet in het zilver. Daar en boven is het hoofd van Lysimachus om den hoorn altoos een voorwerp van navolging voor de jonge stempelsnijders geweest. Hebbe de eer met volmaakte agting te zijn, wel eedle Heer en Vriend Uwes ootmoedige en gehoorsame dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, 27sten nov. 1768 » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 44; Sluis 2017, lettre 12/41, p. 54-55).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen