François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1774-6-27

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1774-6-27
FINA IDUnique ID of the page  8724
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 58-59
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . June 27, 1774
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Arnout Vosmaer
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/64, p. 83-851
KeywordNumismatic Keywords  egypt, greek, ptolemies, arsinoe, coin price, syracuse, lysimachus, forgeries, gems, herculaneum, book
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 27 juin 1774 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Uwe heeft haare penningen kas maar met attentie na te zien, om overtuigt te zijn dat ik de zelve zeer dikmaals bevoordeelt hebbe. Ik erken dat bij aldien ik de Arsinoe voor de ΚΟΡΑΣ gaf, zulks weder tot zeer merklijk voordeel voor die kas zoude zijn, dog of schoon ik uitreeckenen kan dat ik meerder dan de waarde van f 300 aan Uwe voor de ΚΟΡΑΣ gegeeven hebbe, zo is Uwe voorzeker thans zo wel als ik overtuigt dat dezelve uiterlijk maar f 28 waardig is. Zo dat om tweemaal met dezelve penning zo grovelijk geabuseert te zijn, mij niet te vergeven zoude wezen. Indien Uwe mij nevens de ΚΟΡΑΣ de Lysimachus van Vosmaer voor de Arsinae hadde aangeboden zoude ik mogelijk zulks in beraad genomen hebben, of schoon het herdenken van de Lysimachus mij mogelijke onaangename denkbeelden zoude hebben kunnen verschaffen, die mij voor altoos zouden hebben doen resolveeren om nimmer ruilingen van die natuur te doen. Echter aan den eenen kant geconsidereert hebbende de bijzondre gelukkige gelegenheeden dewelke in ses maanden gehad hebbe om mijne liefhebberij van gesneeden edle gesteentens, boven alle verwagting te kunnen voldoen, en daar door aangespoort zijnde om mij bij die liefhebberije te houden, en aan den andre zijde Uwe willende toonen dat ik het onaangename bij den koop van Vosmaers Cabinet gepasseert, vergeete, laate ik Uwe vrij om mij 12 goude rijders of 32 goude ducaten toe te zenden, met belofde van Uwe met de eerst volgende postwagen, of met de eerst volgende pakschuit de goude Arsinae te doen geworden. Voor het overige zal ik bij aanhoudenhijt Uwes Penningkas bij alle gelegenheden, en zonder aan Lysimachus te denken, tragten te bevorderen, in verwagting dat Uwe mij zal aan duiden het geen haar van antique steenen mogte voorkomen. Hebbe de eer te zijn met te niet doening van alle ongenoegen, wel eedle Heer en waarde Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsame dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, 27 juny 1774. Ik heb een kistje met medailles uit Switzerland ontfangen, dog moet het zelve nog een week of drie verzegelt laten tot de komst van den broeder des eijgenaars. Ik heb er geringe gedagten van. Waar blijft het boek tot Heraclea gevonden en bereids tot Napels gedrukt, en het welk Uwe mij zeide reeds onder wege te zijn » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 58-59; Sluis 2017, lettre 12/64, p. 83-85).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen