François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1784-6-19

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1784-6-19
FINA IDUnique ID of the page  8742
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 76
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . June 19, 1784
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Arnout Vosmaer, Johann Heinrich Schepp
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/137, p. 194-1951
KeywordNumismatic Keywords  greek, smyrna, antiochos iv, seleucids, egypt, ptolemies, rhescuporis, kotys, drawing, wrong legend, plate engraver, tauromenion, sicily, punic, carthage, forgeries
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 19 juin 1784 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en hoog geestimeerde Vriend, Feliciteere Uwe met het conquest der penningen van den Hr. Vogel. Indien het alle die geene zijn dewelke ik gezien heb heeft Uwe dezelve goed koop, en dan zijn daar onder, buiten de medaille van Smyrna verscheiden stedepenningen die aan Uwes collectie zelve eenige luister kunnen bijzetten; ten minsten waaren er die welke ik immer gezien had. Ik ben bij den Hr. Vosmaer geweest. Hij heeft de goude tetradrachmale Antiochus ΘΕΟΣ, en goed zonder tegenspraak. Vervolgens liet hij mij 8 goude Grieksche medailles zien van Ptolomaeus, Resciporis, Cotijs etc. meest reedelijk fraei gemaakt. Hij verzogt mij mijne gedagten daar over te zeggen, het welk deed, hem verzeekerende dat ze alle van een hand waren, en dat alle zulke groove fouten hadden in teekening, figuur van letters of Grieksche spelding, dat ze bij mogelijkhijt geen middelmaatig kenner van penningen zouden kunnen bedriegen. Hier op zeide hij dat hij dezelve had gekocht van Schepp, die juist bij geval daar teegenwoordig was. Schepp zeide dat hij ze gekocht of geruilt had van een man van Antwerpen komende, die hij naderhand vergeefs weder had opgezogt en die vlugtig was. Dit is zeker dat Schepp, of schoon thans een van de beste graveurs, op verre na geen kennis genoeg van antiquitijten bezit om dergelijke medailles te kunnen fabriceeren. Ik geloof dat dezelve in Italien gemaakt zijn, en ik moet Uwe onder ons bekennen dat zo een of ander dier penningen mij afzonderlijk was vertoont, ik mogelijk had bedroogen geweest, vermits ik als dan geene genoegzaame oplettenheit zoude gebruikt hebben. De Hr. Vosmaer heeft nog een klein goud steede penninkje van Tauromenium, dat zeer goed is, voorts een kleene Ptolomaeus Lagus zeer goed en fraai, als mede twee a drie kleene goude Carthagenienzers mede goed en van het soort dat Uwe heeft. Dit is alles wat ik Uwe tot nog toe kan melden. Waar mede blijve, wel Ed. Heer en Vriend, Uwes gehoorsaamste dienaer. Hemsterhuis. Vosmaer gaat voor 3 à 4 weeken uit Den Haag » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 76; Sluis 2017, lettre 12/137, p. 194-195).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen