The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1781-8-18

From Fina Wiki
Revision as of 17:52, 27 October 2020 by FDeCallatay (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1781-8-18
FINA IDUnique ID of the page  8740
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 74
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . August 18, 1781
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Johan Herman Sigismund van Nagell
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/120, p. 161-1621
KeywordNumismatic Keywords  antiquarian, greek, egypt, ptolemies, gems
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 18 août 1781 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en hoog geeerde Vriend, De brenger deezes is de Heer Maliotti voor lang bij mij bekent, eertijts antiquarius van wijlen den Prins van Conti, uitmuntend kender van gesteentens, antiquitijten en medailles, en zeer waardig om Uwes rijke verzameling te zien. Ook zoude hij ligtelijk van grooten dienst kunnen zijn. Ik neem de vrijhijt Z.E. aan Uwed bij deezen te presenteeren. Wat de goude Ptolomaeus betreft ik heb daar voor aan den Heere Nagel edelman van het Hof ses decaten betaalt. De penning behoorde aan eene Freule van zijne nabestaande en ik vond ze bij geval in een kistje met gegraveerde steenen. Indien Uwe mij geliefd te melden aan wien ik de Memoires van Brussel moet ter hand stellen om ze Uwe in de een of andre baal toe te zenden, zal mij veel vermaak doen. Ik ben versogt bij eene Mevrouw Diodati medailles te zien en te tauxeeren, het welk ik ten Uwen gevalle heb beloofd. De moderne heb ik nagezien dog behelzen nietweg bijzonders. Ik heb reede te denken dat de anticquen niet beter zullen, dog ik zal ze echter zorgvuldig examineeren en Uwe van mijne bevinding verslag doen. Hebbe de eer intusschen met alle agting te zijn, wel eedle Heer en hoog geerde Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsaeme dienaer. Hemsterhuis » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 74; Sluis 2017, lettre 12/120, p. 161-162).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen